ข้อมูล eBook

ชื่อ: Keeping the Peace

ผู้แต่ง: THICH NHAT HANH

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

Keeping the Peace: Mindfulness and Public Service
มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นไปยังกระบวนการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น โดยเริ่มได้จากชุมชนเล็กๆ และขยายวงเพิ่มออกไป โดยรวบรวมคำสอนจากธรรมบรรยายให้แก่นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ผู้นำชุมชน ข้าราชการและครอบครัว ในการอบรมการปฏิบัติธรรมตามแนวทางเจริญสติ ที่เมืองวิสคอนซิล สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2003
พระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ ให้ความเห็นในหนังสือเล่มนี้ว่า "หน่วยงานตำรวจมีความจำเป็นที่จะต้องมีการสอนให้เจ้าหน้าที่รู้จักการเจริญสติ และควรบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมตำรวจ รวมทั้งเจ้าหน้าที่และข้าราชการอื่นๆ ด้วย เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของการเจริญสติ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย"
หนังสือเล่มนี้ยังได้สอนแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อแปรเปลี่ยนความโกรธ ความเคียดแค้น ชิงชังและความคับข้องใจทั้งหลาย ให้กลายเป็นความสงบอันเกิดจากภายใน โดยอาศัยการปฏิบัติธรรมตามแนวทางเจริญสติของท่านติช นัท ฮันห์