ข้อมูล eBook

ชื่อ: ข้ามเวลา...กราบแทบบาทพุทธองค์

ผู้แต่ง: มณฑาทิพย์ คุณวัฒนา

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ ถูกทักทอขึ้นด้วยความรักอันบริสุทธิ์ที่น้อมถวายในโอกาสครบรอบ ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ ที่ชั่วชีวิตหนึ่งของมนุษย์จะมีโอกาสเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ทุกเรื่องราวจะนำคุณกลับไปดื่มด่ำความสุขในแดนพุทธภูมิสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงดำรงพระชนม์ชีพ ซาบซึ้งในพุทธจริยวัตรอันงดงามยิ่ง ที่สะท้อนพระเมตตาอย่างไม่มีประมาณ รวมถึงการประกาศธรรมที่ต้องทรงฝ่าฟันความเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัส ที่ทำให้เรามีรอยพระบาทให้เดินตามหนทางแห่งความพ้นทุกข์ ผ่องแผ้ว เบิกบาน ตลอดจนเหตุการณ์ขณะทรงดับขันธ์ปรินิพพานที่สั่นสะเทือนทั้งสามโลก โดยทั้งหมดร้อยเรียงจากเรื่องจริงในชีวิตประจำวันของผู้เขียน คุณมณฑาทิพย์ คุณวัฒนา ผู้มีลมหายใจเข้าออกด้วยความสุข ปฏิบัติตนตามคำสอนด้วยความอิ่มเอม เป็นผู้เปิดประตูเชื่อมมิติได้อย่างประณีตงดงาม แฝงพระธรรมคำสอนที่ไร้ซึ่งกาลเวลาได้อย่างซาบซึ้งจับใจ