ข้อมูล eBook

ชื่อ: ดับทุกข์ใจด้วยโอสถของพระพุทธเจ้า

ผู้แต่ง: อ. นิโรธ จิตวิสุทธิ์

สำนักพิมพ์: นกฮูก

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

มนุษย์ทุกคนนั้น ล้วนปรารถนาที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุข แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า มรรควิธีสู่ความสุข พ้นจากความกลุ้มความเครียด จะทำอย่างไร การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน หากรู้จักคิด รู้จักพอ ชีวิตก็จะเจริญงอกงามเป็นชีวิตที่ดีงาม...