ข้อมูล eBook

ชื่อ: รักลูกให้ถูก (ทาง) ธรรม

ผู้แต่ง: พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก.

สำนักพิมพ์: พาบุญมา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เมื่อสถานภาพพ่อแม่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นธรรมดาที่จะนึกถึงลูกก่อนเป็นอันดับแรกเสมอ นั่นเพราะจิตใจที่เต็มไปด้วยความรัก ความห่วงหาอาทร โดยไร้เงื่อนไข ของผู้เป็นพ่อและแม่นั่นเองแต่รักลูกอย่างไร จึงจะถูกต้อง และไม่กลายเป็นพ่อแม่รังแกฉัน รักลูกอย่างไร จึงจะสร้างให้พวกเขาเหล่านั้นเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไปได้ รักลูกอย่างไร จึงจะทำให้ลูกกลายเป็นพลังแก่สังคมในอนาคต "รักลูกให้ถูก (ทาง) ธรรม" หนังสือที่ พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก กรุณามอบหลักคำสอนดีๆ ไว้ให้ จะเป็นเสมือนหนึ่งเข็มทิศนำทางไปสู่คำตอบ โดยอธิบายถึงที่มาที่ไปของการเกิด ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ และลูก และที่สำคัญคือการสอนใจพ่อแม่ก่อนสั่งสอนอบรมลูก เพื่อให้สามารถฝึกสิ่งที่ ควรฝึกให้แก่ลูก ตลอดจนเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้เป็นพ่อและแม่ควรปฏิบัติต่อลูกได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ลูกรักได้เป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่อย่างไม่เสื่อมคลาย