ข้อมูล eBook

ชื่อ: สะอาด

ผู้แต่ง: พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ถ้าศีลบริสุทธิ์อย่างเดียว
ภาวนาไม่เป็น ก็ไม่ลงอบาย
การจะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่ทรงคุณค่า มิใช่แค่เป็นคนเก่ง ฉลาด หากแต่ยังต้องมีคุณธรรม จึงจะเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คุณธรรมขั้นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือการทำความดี รักษากาย วาจา ใจ ให้สะอาด บริสุทธิ์ ให้เป็นปกติอยู่ในวิถีชีวิตประจำวัน ดังเช่นที่พระพุทธศาสนาได้นิยามความหมายของศีลไว้ว่า ศีล คือ ปกติ คือการตั้งมั่นอยู่ในกาย วาจา ใจที่เป็นปกติ ไม่ก้าวล่วงไปสู่บาปทั้งปวง