ข้อมูล eBook

ชื่อ: พุทธวจน

ผู้แต่ง: ศิษย์ของ ตถาคต

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"
ประโยชน์ของการอ่านพุทธวจน
ทำให้เรารู้ถึงพุทธประสงค์ของตถาคต
ที่เผยแพร่ธรรมและสามารถ
นำเอามาอ้างอิงได้อย่างไม่ผิด
ไปจากคำสอนเดิม
"